ثبت نام در IT Weekend - تیر ماه 1397


ثبت نام دانشجویی


قیمت 75,000 تومان


مخصوص دانشجویان کل کشور
(با ارائه کارت دانشجوئی)

ثبت نام آزاد


قیمت 150,000 تومان


مخصوص شرکت ها، سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی
نوع ثبت نام